dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Први ревизии

1998-2000

Првите ревизии се извршени во текот на 1998 и 1999 година, а првиот Годишен извештај за извршените ревизии и работењето на Државниот завод за ревизија е поднесен до Собранието на Република Македонија во 2000 година.