dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Прв закон за ревизија

1997-1998

Првиот Закон за државна ревизија е донесен во 1997 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/97). Со овој Закон се дефинира делокругот на државната ревизија, се уредуваат условите и начинот на вршење на ревизија на јавните расходи, финансиските извештаи и финансиските трансакции и други прашања во врска со ревизијата на државните органи, единиците на локалната самоуправа, правните лица кои во целост или делумно се финансираат од Буџетот на Република Македонија, буџетите на единиците на локалната самоуправа и буџетите на фондовите, правните лица во кои државата е доминантен акционер, јавните претпријатија, Народната банка на Република Македонија, Заводот за платен промет, агенциите и други институции основани со закон.