dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Почеток

1991-1997

Во периодот од 1991 до 1998 година, во Република Македонија државната ревизија ја врши Дирекцијата за економско-финансиска ревизија, во рамките на Службата за општествено книговодство (трансформирана во Завод за платен промет во 1994 година). Во овој период, покрај вршењето ревизија, вработените биле вклучени и во вршење на проценка на претпријатијата со општествен капитал за целите и во рамките на приватизацијата на општествениот капитал. На 1 февруари 1999 година девет вработени од Дирекцијата за економско-финансиска ревизија преминуваат во новоформираниот Државен завод за ревизија.