dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Меморандум за соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата и Клириншка куќа КИБС