Заменик главен државен ревизор


Орхан Адеми

 

Адреса:
Државен завод за ревизија
ул. Павел Шатев бр. 2
Палата „Емануел Чучков“
1000 Скопје
Република Северна Македонија


Телефон:
Тел: + 389 2 3211 262

Е-пошта:
[email protected]
 

Орхан Адеми

Со одлука донесена на ден 04.02.2020 година од страна на Собранието на Република Северна Македонија е избран за Заменик главен државен ревизор во Државниот завод за ревизија со мандат од 9 години. Роден е на 25.10.1982 година во Скопје.

 

Образование:

Дипломирал во 2005 година на Економскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, а магистрирал во 2016 година на Универзитетот во Тетово на тема „Сметководство, финансии и ревизија“.

 

Професионално искуство:

Својот професионален ангажман го започнува во 2005 година како помлад ревизор во Државниот завод за ревизија. Во натамошните години градејќи ја својата професионална кариера во ДЗР, преку системот на унапредување се стекнува со звање Самостоен ревизор во Секторот 2 – Сектор за ревизија на субјектите од областа на економијата, сообраќајот и комуникациите и јавните претпријатија и трговските друштва од областа, образованието и науката, културата и финансирање на дејностите.

Учествувал на бројни конференции, семинари и обуки за спроведување на финансиска ревизија, ревизија на успешност и усогласеност, создавање на поквалитетни ревизорски извештаи и спроведување на ревизии на системот за интерни контроли. Исто така има учествувано на меѓународни семинари и работилници во Естонија, Германија и Луксембург (стажирање во Европскиот суд на ревизори 01.10.2009 – 30.03.2010).