dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Политичка партија Левица за избор на членови на Совет на општина Тетово (за остатокот на изборниот период 20 август 2022)