dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Демократска партија на Албанците (ДПА) за избор на членови на Совет на општина Тетово (за остатокот на изборниот период 20 август 2022)