dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ - Сметка на редовно работење