dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Изборна кампања на Група избирачи за локални избори 2021 година (3)

19.06.2023
Ревизија на усогласеност

 

 

2023
Документ број
0120220418