dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Процес на добивање и користење на средствата од Инструментот Инвестициска рамка за земјите од Западен Балкан (WBIF)