dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Ефикасност на политиките и мерките за заштита, управување и ревитализација на недвижното културно наследство