Ефикасност на политиките и мерките за заштита, управување и ревитализација на недвижното културно наследство