dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Недостаток на процедури и ресурси во Агенцијата за администрација

23.08.2022
Слика
Агенција за администрација

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
Соопштение за медиуми

Скопје 23.08.2022 година

Недостаток на процедури и човечки ресурси за управување со информацискиот систем во Агенцијата за администрација

Агенцијата нема оптимален број на човечки ресурси за извршување на работните задачи во одделението за ИТ и поддршка и недостасуваат дел од процедурите за спроведување на промени во Базата на прашања и „контрола на четири очи“

Државниот завод за ревизија изврши ИТ ревизија на усогласеност на тема Информацискиот систем за пријавување, полагање и вработување во Агенцијата за администрација за реализација на надлежностите при вработувањето во јавната администрација, согласно Годишната програма за работа на ДЗР за 2021 година.

Со извршената ИТ ревизија на усогласеност за начинот и постапките за реализација на надлежностите при вработувањето во јавната администрација државните ревизори утврдија:

  • Имајќи предвид дека целата постапка се спроведува со употреба на информациски систем во Агенцијата, утврден  е недоволен број на вработени во Одделението за ИТ и поддршка.

Таквата состојба предизвикува преоптовареност на постојните вработени и го доведува во прашање навременото и ефикасното извршување работните задачи.

  • Не е обезбедена секундарна локација со потребна информатичка опрема и софтвер заради непречено одвивање на постапката во случај на прекин на работата на информацискиот системот на примарната локација, каде би продолжиле постапките и активностите на Агенцијата;

Ваквата состојба може да предизвика прекин во реализација на активностите за објавување на јавен оглас, спроведување на испит и тест на личност на кандидатот;

  • Во однос на примена на најдобрите практики за ИТ безбедност и безбедност на податоците, истите се применуваат во помал обем и не се документирани, односно за тоа не постои пишана политика или процедура за начинот на нивната имплементација;

Утврдената состојба е резултат на малиот број на вработени лица од областа на ИТ, како и недостаток на стручна обука за управување на постојните информациски системи.

  • Во текот на 2020 и 2021 година за време на изборните активности, од страна на вработените на Агенцијата се почитуваат одредбите од Изборниот законик за запирање на сите постапки за огласување и постапки за спроведување на тестови и спроведување на тест на личност и интервју;

Отсуството на апликативна контрола за целосно ограничување на пристапот до системот, се овозможува користење на  системот во делот на административна селекција на пријавените кандидати, за огласи објавени пред донесување на Решението за распишување на избори во РСМ. Констатирани се одредени активности во системот кои се однесуваат за веќе завршени јавни огласи за вработување пред распишување на изборите во 2020 година и 2021 година.

  • Отсуствува ограничување на мрежниот пристап до компјутерите во просторијата за полагање и до модулот и базата на прашања за испити, со време на пристап, корисничко име на вработениот кој пристапил и акции кои ги извршил при пристапот
  • Отсуствува автоматизирана процедура за преземање на базата на прашања за испити во надлежност на МИОА, процедура за ажурирање на промени и ревизорска трага за спроведена контрола при ажурирање на базата на прашања за испити од страна на Агенцијата за администрација со што постои ризик за навремено евидентирање на промените во базата на прашања кои треба да се усогласени со тековните промени на законската регулатива и  ризикот од грешки при мануелно внесување на промените.

За надминување на погоре наведените состојби дадени се препораки до надлежните лица во Агенцијата за администрација. Истите се темелат на резултатите од извршената ревизија, односно се во функција на подобрување на реализацијата на надлежностите на Агенцијата. Тоа се препорачува со цел да се обезбеди додадена вредност во насока на зајакнување и создавање на поефикасен и потранспарентен  систем за спроведување на постапките за полагање на испитот, доверливост, достапност и интегритет на податоците.

Ревизијата на усогласеност ги опфати процесите поврзани со информацискиот систем и нивната усогласеност со законите, политиките и стандардите што се применуваат во Агенцијата за објавување на огласи за вработување на административни службеници.

Цел на извршената ревизија на усогласеност на информацискиот систем за пријавување, полагање и вработување во Агенцијата за администрација за реализација на надлежностите при вработувањето во јавната администрација, е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали постапките во врска со постојната законска регулатива, стратешките и планските документи се целосно уредени и дали истите овозможуваат соодветна и доволна правна рамка за спроведување на постапките за вработување на административни службеници и истите во сите материјални аспекти се во согласност со наведените критериуми.

Предмет на ревизија беа и постапките за селекција на административни службеници, за спроведување на испитот за административен службеник и испитот за административно управување во 2020 и 2021 година.

Прес  контакт:
Албиона  Мустафа Мухаџири  +389 72228 203 [email protected]
Мијалче  Дургутов  +389 70 358 486 [email protected] 
Мартин Дувњак    +389 75 268 517 [email protected]