Задолжување на субјектите од јавниот сектор, степенот на искористување на кредитите и заемите, платени и створени трошоци