Капитални трансфери кон ЕЛС од Буџетот на РСМ

16.06.2021 - 10:00
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Документ број
01 2020 RU 44
Цел на ревизијата
2020
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2020
Ознаки