dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Спроведување на Законот за постапување со бесправно изградените објекти во општина Охрид