Потпишан нов Колективен договор за вработените во ДЗР

03.06.2021 - 16:08
Слика
Тројцата потписници на Колективниот договор

На 03.06.2021 година е потпишан новиот Колективен договор за вработените во Државниот завод за ревизија со кој се уредуваат правата и обврските на вработените. На свечениот чин организиран во просториите на ДЗР, договорот го потпишаа главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски, претседателот на синдикатот на работниците од Управата, правосудните органи и здруженија на граѓани (УПОЗ), Пецо Грујоски и претседателот на Основната синдикална организација на ДЗР (ОСО на ДЗР), Мијалче Дургутов.

Со овој Колективен договор се уредуваат правата, обврските и одговорностите на вработените во ДЗР, како и начинот на остварување на правата и обврските кои произлегуваат од работниот однос. Новиот колективен договор за вработените во ДЗР е склучен за период од две години со можност за негово продолжување со писмена спогодба на страните на договорот.