Делегација на ДЗР на XI Конгрес на ЕУРОСАИ

Сре, 28.04.2021 - 13:03
Image
Конгрес на ЕУРОСАИ организиран on line

Делегација на Државниот завод за ревизија предводена од главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски учествуваше на XI Конгрес на Европската организација на врховни ревизорски институции (ЕУРОСАИ), одржан на 14 април 2021 година. Покрај главниот државен ревизор, во делегацијата на ДЗР беа и м-р Орхан Адеми, Заменик главен државен ревизор, Тања Јаневска, Помошник на главниот државен ревизор и Елена Догазанска, самостоен ревизор. Поради околностите со глобалната пандемија со COVID-19, Конгресот за прв пат беше одржан онлајн преку интернет платформа.

Целите на XI конгрес на ЕУРОСАИ се:

  • Да се проценат резултатите од работата на ЕУРОСАИ за периодот 2017 - 2020 година, и
  • Да се дискутираат неопходните административни прашања за да се обезбеди континуитет во работата на ЕУРОСАИ.

Домаќин на Конгресот беше ВРИ на Чешката Република, која е и актуелен претседавач на ЕУРОСАИ. На Конгресот учествуваа претставници од ВРИ членки на ЕУРОСАИ, како и на меѓународни организации и ВРИ во својство на набљудувач.

Темите за разгледување и одобрување на пленарната седница на Конгресот беа фокусирани на:

  • Извештаите за работењето на ЕУРОСАИ за периодот 2017 – 2021 година;
  • Извештаите за имплементација на Стратешкиот план на ЕУРОСАИ 2017 – 2024 година;
  • Финансирањето на ЕУРОСАИ, преку усвојување на финансискиот извештаи и ревизорскиот извештај за 2020 година, како и буџетот на организацијата за период  2022 – 2024 година, и
  • Извештаите за соработката со Меѓународната организација на ВРИ – ИНТОСАИ и нејзините работни тела.

Делегацијата на Државниот завод за ревизија предводена од највисокото раководство, преку гласање активно учествуваше во донесување на одлуките на Конгресот кои се однесуваат на:

  • Избор на домаќин на следниот XII Конгрес на ЕУРОСАИ – избрана е ВРИ на Израел;
  • Избор на нови членови на Управниот одбор на ЕУРОСАИ – избрани се ВРИ на Обединетото кралство и Литванија;
  • Избор на ревизори на ЕУРОСАИ – продолжен е мандатот на ВРИ на Бугарија и Хрватска кои беа ревизори во изминатиот период, и
  • Усвојување на измени и дополнувања на Статутот на ЕУРСАИ и Правилата и процедурите на Конгресот и одобрување на Листата на набљудувачи на Конгресот.

Државниот завод за ревизија ќе продолжи активно да придонесува во работата на ЕУРОСАИ преку учество во активностите на нејзините работни тела и иницијативи. Во моментов ЕУРОСАИ има 50 членки, а Државниот завод за ревизија е нејзина членка од 2002 година.