АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за РСМ