Ревизија на преземени мерки по дадени препораки од конечниот извештај за Квалитетот на воздухот бр. 12-263/1 од 12.02.2018 година