dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Сопствени приходи на општините за обезбедување квалитетни услуги на граѓаните за време на пандемијата