dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Обука за графички дизајн за извештаи со инфографици

14.10.2020
Слика
Мотив од обуката

Државниот завод за ревизија продолжува со активности за успешно спроведување на своите заложби за зајакнување на капацитетите и вештините на ревизорите, а со цел подобра комуникација со јавноста и зголемување на досегот.

Вкупно девет ревизори од ДЗР се активно вклучени во „Обука за графички дизајн за изработка на извештаи кои содржат инфографици“. Обуката се реализира и спроведува од страна на професионален и лиценциран обучувач, г. Небојша Гелевски, во рамки на проектот што се реализира помеѓу Државниот завод за ревизија  и Фондацијата за демократија на Вестминстер во државата.

Во следниот период, ревизорите од Државниот завод за ревизија ќе се обучуваат за работа во програмите „Adobe Illustrator и Adobe InDesign за изработка на графици/графикони, табели и други графички елементи. Целта на обуката е да се зајакнат вештините на ревизорите за подобра и појасна визуелизација на конечните ревизорски извештаи, со што ќе се овозможи полесно „читање“ и разбирање на извештаите на ДЗР од страна на медиумите и општата јавност.