Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2006 година