dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Институционални капацитети на јавните обвинителства на Република Северна Македонија за реализација на надлежностите