Институционални капацитети на единките корисници на судска власт за реализација на надлежностите

15.05.2020 - 13:26
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
01 2019 52 09
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019