dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Подобрување на условите за спортување на децата од основното и средното образование - Проект изградба на спортски сали во основните и средните училишта