dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Акционерско друштво за поштенски сообраќај пошта на Северна Македонија во државна сопственост Скопје