Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2004 година