Реализација на високообразовниот кадар на пазарот на трудот во Република Северна Македонија

Почнувајќи од 03.04.2020 година, остварувањето на службена комуникација со кабинетот на главниот државен ревизор, заменикот на главниот државен ревизор и за сите други службени потреби како и за потреба од испорака / достава на службена документација до Државниот завод за ревизија за одговорно лице за координација и остварување на контакт се определуваат:

  • м-р Александар Поповски, раководител на сектор за правни и општи работи, јавни набавки и односи со јавност, телефон за контакт +38975210147
  • м-р Сашо Јаковчевски, Помошник на Главниот државен ревизор (по овластување), телефон за контакт +38970306909
Вто, 18.02.2020 - 10:12
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Документ број
02 2019 44 01
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019
Ознаки