Министерство за транспорт и врски - Сметка на основен буџет (637)

Почнувајќи од 03.04.2020 година, остварувањето на службена комуникација со кабинетот на главниот државен ревизор, заменикот на главниот државен ревизор и за сите други службени потреби како и за потреба од испорака / достава на службена документација до Државниот завод за ревизија за одговорно лице за координација и остварување на контакт се определуваат:

  • м-р Александар Поповски, раководител на сектор за правни и општи работи, јавни набавки и односи со јавност, телефон за контакт +38975210147
  • м-р Сашо Јаковчевски, Помошник на Главниот државен ревизор (по овластување), телефон за контакт +38970306909
Пет, 25.10.2019 - 14:10
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Документ број
01 2019 03 06/1
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019
Ознаки