Обука на вработените во ДЗР

02.10.2019 - 22:51
Слика
Обука на вработените во ДЗР

Согласно „Годишниот план за континуирано професионално усовршување во 2019 година“ во Клубот на пратениците во Скопје беше одржана дводневна обука на која присуствуваа 32-ца вработени во Државниот завод за ревизија. На обуката која ја планираа и ја спроведоа обучувачите м-р Тања Тасевска, советник на ГДР, IDITSCD, ОДР, CEF и Бранислав Гулев, советник на ГДР и ОДР, покрај вработените во ДЗР присуствуваа и вработени во Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.

Обуката се реализираше со интерактивен пристап на следниве теми:

  • Видови на ревизии;
  • Фази на ревизијата според видови на ревизија;
  • Специфики на видовите на ревизија;

Притоа беа презентирани и се дискутираше по видовите на ревизија според INTOSAI стандардите, како и на видовите ревизии според мандатот кој го има ДЗР согласно законот. Детално беа презентирани и обработен и фазите на ревизијата според видовите на ревизија при што се дискутираше и за компаративната  анализа на спецификите, сличности и разлики помеѓу различни видови на ревизии од методолошки и применливи аспекти.

Сите овие активности беа реализирани низ отворена дискусија помеѓу учесниците. Беа изработени неколку вежби поединечно и во групи, со примери од искуствата стекнати низ практичната работа.