dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Извештај за проверка на квалитетот на извршената ревизија - Фонд за пензиско и инвалидско осигурување