dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Извори на финансирање и нивно влијание врз ефикасноста на работењето при остварување здравствена заштита на ЈЗУ