dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Ефикасност на преземените мерки, политики и активности за остварување на права од социјална заштита на стари лица во Република Македонија