Министерство за економија, биро за метрологија - купување/изградба на лабараторија за метрологија(линк)