dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Министерство за економија, биро за метрологија - купување/изградба на лабараторија за метрологија(линк)