Ревизорски извештаи

Евиденција и кординација на податоците за странска помош во Република Македонија 27.12.2019 2009
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија - проект нови лични документи(линк) 27.12.2019 2008
Управа за заштита на културното наследство - Археолошки локалитети во Република Македонија 28.05.2020 2008
Управување и третман на медицинскиот отпад во Република Македонија(линк) 27.12.2019 2008
Дирекција за храна во однос на безбедноста на храната(линк) 27.12.2019 2009
Министерство за труд и социјална политика-Заштита на деца и други облици на заштита од програмата за развој и остварување на заштита на деца 27.12.2019 2007
Министерство за правда-Проект набавка на опрема EUROPAAID/112995/D/S/MK(линк) 27.12.2019 2007
Извори и користење на средствата за спроведување на кампањата „Сонце на годината“ При Министерството за економија на Република Македонија(линк) 27.12.2019 2006
Министерство за економија, биро за метрологија - купување/изградба на лабараторија за метрологија(линк) 27.12.2019 2006
Сојуз на слепи на Република Македонија - Програма ФАРЕ-БРАЈ(линк) 27.12.2019 2006