Ревизорски извештаи

Ефикасно третирање и справување со пластичниот отпад 03.02.2021 2020
Управа за водење матични книги 23.02.2021 2020
Уставен суд 08.04.2021 2020
Агенција за електронски комуникации 08.04.2021 2020
Министерство за образование и наука 25.12.2020 2020
Основен буџет на Република Северна Македонија за 2019 година 25.01.2021 2020
Политичка партија СДСМ - Сметка на редовно работење 01.04.2021 2020
Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ - Сметка за редовно работење 01.04.2021 2020
Политичка партија ДУИ - Сметка за редовно работење 01.04.2021 2020
АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за РСМ 24.02.2021 2020
УКИМ Скопје - Факултет за информатички науки и компјутерско инжинерство (ФИНКИ) 31.03.2021 2020
Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделување на договорите за јавни набавки на ниво на јавни претпријатија на Град Скопје 31.12.2019 2019
Фонд на пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија (ПИОМ) 04.03.2020 2019
Претседател на Република Северна Македонија – Кабинет на претседателот на Република Северна Македонија 04.03.2020 2019
Државен завод за статистика 04.03.2020 2019
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 04.03.2020 2019
Програма за прекугранична соработка Република Македонија - Република Бугарија 2014 - 2020 04.03.2020 2019
Буџет и корисници на буџет на општина Гостивар 30.12.2019 2019
Министерство за транспорт и врски - Сметка на основен буџет (637) 20.12.2019 2019
Министерство за транспорт и врски - Сметка на основен буџет (631) 20.12.2019 2019