Ревизорски извештаи

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - ЗАБЕЛЕШКИ НА СУБЈЕКТОТ (трет дел) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Сметка на средства од ФЗО (737) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 01.11.2019 2018
Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделувањето на водното право 01.11.2019 2018
Ефективност на политиките, мерките и активностите при експлоатација на чакал и песок од вардарскиот речен слив 01.11.2019 2018
Буџет и корисници на буџет на ЕЛС Струга 30.12.2019 2019
Национална установа Филмски фонд - Сметка на буџет од самофинансирачки активности (787) 01.11.2019 2018
Национална установа Филмски фонд - Сметка на основен буџет (603) 01.11.2019 2018
Министерство за надворешни работи 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Долнени 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Радовиш, Тетово, Василево, Врапчиште, Конче, Маврово и Ростуше и Теарце 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Центар и други општини 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Карпош и Кавадарци 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Пехчево, Струмица, Дојран и Лозово 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Гостивар, Долнени, Студеничани и Чаир 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Центар Жупа и Теарце 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Гостивар, Кавадарци, Пехчево, Радовиш, Струмица, Тетово, Василево, Дојран, Конче 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од СДСМ - Локални избори 2017 01.11.2019 2018
СДСМ - Извршена ревизија на следење на препораките 01.11.2019 2018
Демократска унија за интеграција (ДУИ) - Локални избори 2017 01.11.2019 2018