Ревизорски извештаи

Министерство за здравство - Сметка на буџет на заеми, Проект нов клинички центар во Скопје и Штип (786-72) 09.03.2020 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија - Сметка на средства од ФЗО (737) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 01.11.2019 2018
Регулаторна комисија за енергетика 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Сметка на средства од ФЗО (737) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Сметка на средства од донации (485) 01.11.2019 2018
ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 01.11.2019 2018
ЕЛС Ѓорче Петров - Сметка на основен буџет (630) 01.11.2019 2018
ЕЛС Ѓорче Петров - Сметка на приходи на буџет на дотации (930) 01.11.2019 2018
ЕЛС Ѓорче Петров - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
ЕЛС Неготино - Сметка на основен буџет (630) 01.11.2019 2018
ЕЛС Неготино - Сметка на приходи на буџет на дотации (930) 01.11.2019 2018
ЕЛС Неготино - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
ЕЛС Неготино - Сметка на расходи на буџет на дотации (937) 01.11.2019 2018
ЕЛС Велес - Сметка на основен буџет (630) 01.11.2019 2018
ЕЛС Велес - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
ЕЛС Велес - Сметка на расходи на буџет на дотации (937) 01.11.2019 2018
ЕЛС Велес - Сметка на приходи на буџет на дотации (930) 01.11.2019 2018
ЕЛС Чашка - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
ЕЛС Чашка - Сметка на основен буџет (630) 01.11.2019 2018