Ревизорски извештаи

Политичка партија Демократска партија на Албанците (ДПА) - Ревизија на следење на препораките (Folow Up) 08.05.2020 2019
Политичка партија Движење БЕСА - Сметка за редовно работење 08.05.2020 2019
Универзитет „Мајка Тереза“ Скопје - Сметка на основен буџет (603) 08.05.2020 2019
Јавно претпријатие Градски паркинг Тетово 08.05.2020 2019
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија 16.03.2020 2019
Реализација на високообразовниот кадар на пазарот на трудот во Република Северна Македонија 12.03.2020 2019
Народна банка на Република Северна Македонија 04.03.2020 2019
ЈЗУ Oпшта болница Кавадарци 13.03.2020 2019
Македонски народен театар 12.03.2020 2019
ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија 12.03.2020 2019
Државен испитен Центар 04.03.2020 2019
ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија 12.03.2020 2019
Центар за Јавно здравје Штип 12.03.2020 2019
НУ ЦК Иљо Антески Смок 12.03.2020 2019
Управа за хидрометеоролошки работи 04.03.2020 2019
Биро за регионален развој 04.03.2020 2019
Музеј на македонската борба за самостојност 12.03.2020 2019
Министерство за информатичко општество и администрација 17.02.2020 2019
Агенција за вработување на Република Северна Македонија 04.03.2020 2019
Владино планирање - Ефективност на владините мерки за справување со ризиците на пазарот на трудот и начинот на планирање на средства за надминување на истите 10.02.2021 2020