Ревизорски извештаи

УКИМ Факултет за дизајн и технологија Скопје 17.06.2022 2021
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Скопје 15.06.2022 2021
ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола 08.06.2022 2021
Собрание на Република Северна Македонија 27.05.2022 2021
Заеднички извештај за управување со пластичен отпад во Европа 09.05.2022 2020
Ефективност на економските мерки на Владата на РСМ за справување со кризата предизвикана од вирусот Covid-19 29.04.2022 2021
Развојна банка на РСМ АД Скопје 27.04.2022 2021
ЈП „Пазаришта“ Куманово 15.04.2022 2021
ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово 13.04.2022 2021
АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост Скопје 01.04.2022 2021
ЈП за просторни и урбанистички планови „Куманово план“ Куманово 23.03.2022 2021
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија (ПИОМ) 16.03.2022 2021
Државен инспекторат за труд 09.03.2022 2021
Министерство за правда 02.03.2022 2021
УКИМ Факултет за драмски уметности Скопје 23.02.2022 2021
ЕЛС Аеродром 18.02.2022 2021
Управување со јавниот долг-задолжување на Република Северна Македонија 16.02.2022 2021
ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Хаим Абраванел“ Битола 09.02.2022 2021
ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија Скопје 04.02.2022 2021
Владино планирање - Ефективност на владини мерки за справување со ризиците на пазарот на трудот и начинот на планирање на средствата за надминување на истите (меѓународна паралелна ревизија) 31.01.2022 2020