Ревизорски извештаи

Политичка партија ГРОМ - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021
Политичка партија ДПА - Сметка на редовно работење 31.08.2022 2021
Министерство за внатрешни работи 26.08.2022 2021
Информациски систем за пријавување, полагање и вработување во Агенцијата за администрација за реализација на надлежностите при вработувањето во јавната администрација 23.08.2022 2021
Ефикасност на преземените мерки и политики за намалување на ефектите од пандемијата во секторот туризам 12.08.2022 2021
Преземени мерки и политики за поддршка на вработувањето и професиите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од пандемијата на корона вирусот COVID 19 10.08.2022 2021
Задолжување на субјектите од јавниот сектор, степенот на искористување на кредитите и заемите, платени и створени трошоци 04.08.2022 2021
Јавно радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија Скопје (МРТ) 29.07.2022 2021
Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (ФЗО) 22.07.2022 2021
АД Градски трговски центар Скопје 19.07.2022 2021
Функционалноста на платформата за интероперабилност помеѓу институциите од јавниот сектор 12.07.2022 2021
Ефективност на мерките на Владата за родова еднаквост и соодветни родови буџетски иницијативи 19.07.2022 2021
Казнено поправна установа „Затвор Скопје“ Скопје 07.07.2022 2021
Преземени мерки и политики од страна на РСМ/Надлежни органи со цел ублажување на климатските промени 04.07.2022 2021
Железници на РСМ - Tранспорт АД Скопје 29.06.2022 2021
ЈП за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово гас“ Куманово 28.06.2022 2021
ЈП за паркинг простори и јавно осветлување „Куманово паркинг“ Куманово 23.06.2022 2021
ЕЛС Пробиштип 21.06.2022 2021
ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип 21.06.2022 2021
УКИМ Факултет за ветеринарна медицина Скопје 20.06.2022 2021