Ревизорски извештаи

ЈП „Стрежево“ Битола 09.12.2021 2021
Национална установа опера и балет 01.12.2021 2021
Предвремени локални избори 2020 - Интегра македонска конзервативна партија 26.11.2021 2021
Предвремени локални избори 2020 - Трајно македонско радикално обединување (ТМРО) 26.11.2021 2021
Предвремени локални избори 2020 - Коалиција „Иднината во наши раце“ 26.11.2021 2021
Предвремени локални избори 2020 - Движење за национално единство на Турците (ДНЕТ) 26.11.2021 2021
Агенција за вработување на Република Северна Македонија 24.11.2021 2021
ЕЛС Куманово 19.11.2021 2021
Агенција за лекови и медицински средства на РСМ 17.11.2021 2021
ЈП „Водовод“ Куманово 15.11.2021 2021
Министерство за правда - Управа за извршување на санкции 10.11.2021 2021
Национална установа филхармонија на РСМ 03.11.2021 2021
Основен суд Тетово 29.09.2021 2021
Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 27.08.2021 2021
Државна изборна комисија 28.07.2021 2020
ЕЛС Гази Баба 21.07.2021 2020
Доделување на договори за јавни набавки од страна на институции во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот - COVID 19 13.07.2021 2020
Добивање на нефинансиска помош, распределба и користење од страна на институциите во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот COVID 19 13.07.2021 2020
Ефективност на мерките и активностите за издавање на Б интегрирани дозволи 08.07.2021 2020
Квалитет на услугите кои ги даваат ЕЛС преку своите веб портали 06.07.2021 2020