Ревизорски извештаи

Претседател на Република Северна Македонија – Кабинет на претседателот на Република Северна Македонија 04.03.2020 2019
Државен завод за статистика 04.03.2020 2019
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати 04.03.2020 2019
Програма за прекугранична соработка Република Македонија - Република Бугарија 2014 - 2020 04.03.2020 2019
Буџет и корисници на буџет на општина Гостивар 30.12.2019 2019
Министерство за транспорт и врски - Сметка на основен буџет (637) 20.12.2019 2019
Министерство за транспорт и врски - Сметка на основен буџет (631) 20.12.2019 2019
Министерство за економија - Сметка на самофинансирачки активности (787) 20.12.2019 2019
Министерство за економија - Сметка на основен буџет (637) 20.12.2019 2019
Министерство за економија - Сметка на основен буџет (631) 20.12.2019 2019
ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово - Сметка на средства од сопствени приходи (531) 20.12.2019 2019
ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово - Сметка на средства од ФЗО (737) 20.12.2019 2019
Агенција за планирање на просторот 01.11.2019 2019
Министерство за информатичко општество и администрација-Сметка на донации, проект SERRA_EI (785) 20.12.2019 2019
Министерство за информатичко општество и администрација-Сметка на донации, проект Дигитален самит (785-32) 20.12.2019 2019
Министерство за информатичко општество и администрација-Сметка на донации, проект Дигитален самит (785-28) 20.12.2019 2019
Министерство за информатичко општество и администрација-Сметка основен буџет (637) 20.12.2019 2019
Министерство за информатичко општество и администрација-Сметка основен буџет (631) 20.12.2019 2019
Собрание на Република Северна Македонија - Јавна пропаганда за референдум-наменска сметка (789) 20.12.2019 2019
Агенција за супервизија на осигурувањето 01.11.2019 2019