Ревизорски извештаи

Железници на РСМ - Tранспорт АД Скопје 29.06.2022 2021
ЈП за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово гас“ Куманово 28.06.2022 2021
ЈП за паркинг простори и јавно осветлување „Куманово паркинг“ Куманово 23.06.2022 2021
ЕЛС Пробиштип 21.06.2022 2021
ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип 21.06.2022 2021
УКИМ Факултет за ветеринарна медицина Скопје 20.06.2022 2021
УКИМ Факултет за дизајн и технологија Скопје 17.06.2022 2021
ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар Скопје 15.06.2022 2021
ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола 08.06.2022 2021
Собрание на Република Северна Македонија 27.05.2022 2021
Заеднички извештај за управување со пластичен отпад во Европа 09.05.2022 2020
Ефективност на економските мерки на Владата на РСМ за справување со кризата предизвикана од вирусот Covid-19 29.04.2022 2021
Развојна банка на РСМ АД Скопје 27.04.2022 2021
ЈП „Пазаришта“ Куманово 15.04.2022 2021
ЈП „Чистота и зеленило“ Куманово 13.04.2022 2021
АД за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна сопственост Скопје 01.04.2022 2021
ЈП за просторни и урбанистички планови „Куманово план“ Куманово 23.03.2022 2021
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија (ПИОМ) 16.03.2022 2021
Државен инспекторат за труд 09.03.2022 2021
Министерство за правда 02.03.2022 2021