Ревизорски извештаи

ЈПКД „Плаваја“ Радовиш 28.04.2021 2020
Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (ФЗО) 27.04.2021 2020
Министерство за култура 21.04.2021 2020
Биро за развој на образованието 14.04.2021 2020
Агенција за електронски комуникации 08.04.2021 2020
Уставен суд 07.04.2021 2020
Политичка партија ДУИ 08.04.2021 2020
Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ 08.04.2021 2020
Политичка партија СДСМ 08.04.2021 2020
УКИМ Скопје - Факултет за информатички науки и компјутерско инжинерство (ФИНКИ) 06.04.2021 2020
АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за РСМ 24.02.2021 2020
Управа за водење на матични книги 23.02.2021 2020
Ревизија на преземени мерки по дадени препораки од конечниот извештај за Квалитетот на воздухот бр. 12-263/1 од 12.02.2018 година 23.02.2021 2020
Владино планирање - Ефективност на владините мерки за справување со ризиците на пазарот на трудот и начинот на планирање на средства за надминување на истите 10.02.2021 2020
Ефикасно третирање и справување со пластичниот отпад 03.02.2021 2020
Ефикасност на политиките, мерките и активностите при доделување на водното право 29.01.2021 2020
ЈЗУ Општа болница „Др. Ферид Мурад“ Гостивар 23.12.2020 2020
Министерство за образование и наука 18.12.2020 2020
КЈП „Водовод“ Кочани 09.12.2020 2020
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата Козле Скопје 26.11.2020 2020