Ревизорски извештаи

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија (ПИОМ) 28.03.2023 2022
Министерство за финансии 23.03.2023 2022
ЈП Дом за стари лица „Киро Крстески Платник“ Прилеп 21.03.2023 2022
Реформа на јавната администрација 16.03.2023 2022
Финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија за иновации и технолошки развој 09.03.2023 2022
ЕЛС Ѓорче Петров 22.02.2023 2022
Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (ФЗО) 10.02.2023 2022
Систем за управување со кризи и заштита од пожари 02.02.2023 2022
Процес на добивање и користење на средствата од Инструментот Инвестициска рамка за земјите од Западен Балкан (WBIF) 25.01.2023 2022
Ефективност на спроведување на Стратегијата за реформи во правосудниот сектор 2017-2022 и спроведување на Акцискиот план на стратегијата 17.01.2023 2022
Користење на водите за наводнување 11.01.2023 2022
Ефикасност на политиките и мерките за заштита, управување и ревитализација на недвижното културно наследство 04.01.2023 2022
Министерство за финансии - Функции на државата 15.12.2022 2022
Даноците за животната средина во функција на ефективно спроведување на политиките за заштита на животната средина 13.12.2022 2022
Град Скопје 12.12.2022 2022
Министерство за труд и социјална политика 25.11.2022 2022
Агенција за млади и спорт 18.11.2022 2022
ЕЛС Штип 08.11.2022 2022
Развој и работење на технолошките индустриски развојни зони 27.10.2022 2022
Основен буџет на Република Северна Македонија за 2021 година 07.09.2022 2022