Предвремени локални избори 2019 - финансиски извештаи на изборната кампања за период од денот на отворање на трансакциска сметка до 10-от ден на изборната кампања