Ефективност на мерките и активностите за искористување на минералните суровини и наплата на надоместоците