dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Ефективност на мерките и активностите за искористување на минералните суровини и наплата на надоместоците