dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Buxhetit Themelor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022