Institucioni Komunal Publik Shtëpi për persona të moshuar „Kiro Krsteski Pllatnik“ Prilep