dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Zgjedhjet lokale

lokalni 2021

Në këtë faqe mund të gjeni të gjitha dokumentet, raportet, njoftimet dhe informacionet që do të publikohen nga Enti Shtetëror i Revizionit që do të dalin nga veprimet e ndërmarra në përputhje me kompetencat e Entit Shtetëror të Revizionit të përcaktuara me Kodi Zgjedhor, përfshirë ligjet dhe aktet nënligjore që i referohen procesit zgjedhor dhe raportimit të tij, duke filluar nga 6 gusht 2021, pra nga dita e shpalljes së zgjedhjeve për anëtarët e Këshillave Komunal dhe Këshillit të Qytetit të Shkupit, për kryetarët e komunave dhe për kryetarin e Qytetit të Shkupit - zgjedhjet lokale 2021, deri në ditën e përfundimit të tyre, duke përfshirë informacione në lidhje me procesin paszgjedhor në lidhje me revizionin shtetëror.

Në përputhje me kornizën ligjore dhe afatet e përcaktuara në Kodin Zgjedhor, përkatësisht në përputhje me Vendimin për shpalljen e Zgjedhjeve për anëtarët e Këshillave Komunal dhe Këshillit të Qytetit të Shkupit, për kryetarët e komunave dhe për Kryetarin e Qytetit të Shkupit e miratuar nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut me nr. 09-3732 / 1 të datës 06.08.2021 ("Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 185/2021) zgjedhjet lokale do të mbahen më 17 tetor 2021.

 

 

12.08.2021