dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Прописи и стандарди

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ, БР.66 ОД 13.05.2010 ГОДИНА)
Закон за државна ревизија Законот е донесен од Собранието на Република Македонија, со Указ за прогласување на Законот за државна ревизија бр. 07-2001/1 од 06 мај 2010 година, и објавен во Службен весник на РМ, бр. 66 од 13.05.2010 година (162 KB), 23.07.2010,
Закон за изменување и дополнување на Законот за државна ревизија (прва измена) (Службен весник на РМ, број 145 од 05.11.2010 година) (108 KB), 01.12.2010,
Закон за изменување и дополнувања на Законот за државна ревизија (втора измена) (Службен весник на РМ, број 12 од 22.01.2014 година) (122 KB), 18.03.2014,
Закон за изменување и дополнувања на Законот за државна ревизија (трета измена) (Службен весник на РМ, број 43 од 04.03.2014 година) (87 KB), 18.03.2014,
Закон за изменување и дополнувања на Законот за државна ревизија (четврта измена) Службен весник на Република Македонија, број 154 од 04.09.2015 година (70 KB), 02.10.2015,
Закон за изменување и дополнувања на Законот за државна ревизија (петта измена) Службен весник на Република Македонија, број 192 од 05.11.2015 година (82 KB), 09.03.2016,
Закон за изменување на Законот за државна ревизија (шеста измена) Службен весник на Република Македонија, број 27 од 15.02.2016 година (67 KB), 09.03.2016,