dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Усогласување со стандардите

2000-2005

Во следните години Законот неколку пати се менува и дополнува со цел да се инкорпорираат основните начела на Декларацијата од Лима и да се усогласи со стандардите и практиките на Европската Унија. Исто така, се прошируваат надлежностите на Државниот завод за ревизија со нов предмет и субјекти на ревизија (фондовите на ЕУ и политичките партии), а како важен критериум при изборот на ревизиите во годишната програма се воведува потенцијалниот ризик кај субјектите.