Политика за квалитет

Државниот завод за ревизија е врховна ревизорска институција во Република Северна Македонија која има за цел навремено и објективно да го информира Собранието на РСМ, Владата на РСМ, другите носители на јавни функции и јавноста за ревизорските наоди од спроведените ревизии.