dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Ndërmarrja Publike Komunale Komunalec Sveti Nikollë