dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Mbështetje financiare për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme për inovacion dhe zhvillim teknologjik